پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹
Thursday, 25 February , 2021
سال 1399 سال جهش تولید
جستجو
خبرنامه آموزش عالی (ویژه نامه مقابله با ویروس کرونا) اردیبهشت۱۳۹۹
۲۱ / خرداد / ۱۳۹۹
خبرنامه آموزش عالی (ویژه نامه مقابله با ویروس کرونا) اردیبهشت۱۳۹۹

پیشرفت جامعـه در گـرو حفـظ و ارتقـای سلامت آن اسـت. برایـن اسـاس در پـی شـیوع
و اپیدمــی ویــروس کرونــا در کشــور، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همــراه بــا ســایر
ســازمانها و وزارتخانه­هــا و دســتگاه­های اجرایــی بــه ایفــای نقــش و رســالت ملــی خــود
جهــت پاسداشــت ســلامت مــردم و مقابلــه بــا کرونــا پرداخــت. وزارت علــوم برنامه­هــا و
فعالیتهــای مختلفــی را در جهــت ســاماندهی آمــوزش عالــی، پژوهشهــای ماموریت­گــرا
و انجــام طرح­هــای فنــاوری و کاربــردی زودبــازده طراحــی و اجــرا نمــود.
در ایـن راسـتا نقـش کلیـدی و محـوری را بـه پژوهشـگاه ملـی مهندسـی ژنتیـک و زیسـت
فنــاوری ســپرد تــا بــا هماهنگــی و تجهیــز امکانــات و بهره­منــدی از تمامــی ظرفیتهــا،
ایده­هــا و تلاش­هــای همگانــی اقدامــات لازم را بعمــل آورد. آنچــه در ادامــه می­آیــد
گزارشــی از تـلاش همــه جانبــه و جمعــی در پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوری بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســت.
مشاهده نظرات ( تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
کد امنیت