معرفی مدیریت امور پژوهشی و فناوری

مدیر امور دانشجویی، فرهنگی و پژوهشی و فناوری 
ملوک خاتون بزرگ زاده
تلفن :05435314349- داخلی 2231
ایمیل : bozorgzadeh96@iuc.ac.ir

امور پژوهشی

امور پژوهشی به عنوان دبیر شورای پژوهشی دانشگاه که تنظیم و تدوین مصوبات این شورا را بر عهده دارد، مسئول تنظيم و تدوين پيش نويس دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مقررات پژوهشي دانشگاه و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب و اجرا، بررسی طرح­ های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه ­های پیش ­بینی شده، امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه، امور مربوط به تشویق مقالات منتشره اعضای هیات علمی دانشگاه، بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه­ های تعیین شده می باشد. تهیه آمارهای مختلف مربوط به مدیریت امور پژوهشی جهت ارائه به سازمان مرتبط خارج از دانشگاه، تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه­ ها با کمک واحدهای مربوطه، انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها، برقراری ارتباط با قطب­ های علمی، صنعتی، و اقتصادی به منظور شناخت طرح­ های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها، معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانای ­های بالقوه دانشگاه به صنایع، امور مربوط به برگزاری همایش های ملی و بین المللی، دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس­ ها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط بخشی از فعالیت های مدیر پژوهشی می باشد.

شرح وظایف

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تنظيم و تدوين پيش نويس دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مقررات پژوهشي: دانشگاه و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب و اجرا
 • بررسی طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه ­های پیش­ بینی شده
 • تهیه آمارهای مختلف مربوط به مدیریت امور پژوهشی جهت ارائه به سازمان مرتبط خارج از دانشگاه
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه­ها با کمک واحدهای مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب­ های علمی، صنعتی، و اقتصادی به منظور شناخت طرح ­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانای ­های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • امور مربوط به برگزاری همایش های ملی و بین المللی
 • امور مربوط به تشویق مقالات منتشره اعضای هیات علمی دانشگاه
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ­ها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­ های پژوهشی دانشکده­ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه ­های تعیین شده
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس ­های علمی و برنامه ­ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس­ های علمی بین ­المللی و منطقه ه­ای خارجی
 • برنامه­ ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه ­ها.
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح ­های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش­ های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برگزاری دوره­ ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه
 • ·تنظیم و اجرای مراسم هفته پژوهش
دکمه بازگشت به بالا
بستن