معرفی پرسنل پژوهش و فناوری

مدیر امور دانشجویی فرهنگی پژوهشی وفناوری

ملوک خاتون بزرگزاده
تلفن :05435344349
پست الکترونیک: bozorgzadeh96@iuc.ac.ir


یوسف هوتی
مسئولیت‏‎ها:
تلفن:
پست الکترونیک:


عبدالرحمان اریش
مسئولیت‏‎ها:
تلفن:05435314336
پست الکترونیک:

دکمه بازگشت به بالا
بستن