مرکز رشد

امکانات

سایت

به مساحت ۱۷۰ متر مربع

مرکز شتابدهی صادرات گرا

به مساحت ۶۳ متر مربع

استودیو موسیقی

به مساحت ۶۳ متر مربع

فضای تولید محتوا

به مساحت ۶۳ متر مربع

آزمایشگاه

به مساحت ۱۰۲ متر مربع

فضای کار اشتراکی

به مساحت ۱۳۱ متر مربع

باغ نوآوری

به مساحت ۵۰۰ متر مربع

انبار

به مساحت ۳۰ متر مربع

سایت گیم و انیمیشن

به مساحت ۱۳۴ متر مربع

تاریخچه مرکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی چابهار

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی چابهار، از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را شروع نمود. هدف این مرکز رشد: آموزش عمومی کارآفرینی و تخصصی، ترویج و فرهنگ سازی کارآفرینی درون دانشگاه و نیز در میان جامعه محلی، برگزاری رویدادهای فناوری و نوآوری، انجام پژوهش‌های کارآفرینانه و فناورانه و همچنین مشاوره‌های عمومی و تخصصی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی می باشد. در این میان مرکز رشد، رسالت اصلی خود را حمایت از صاحبان ایده های فناور برای استقرار در مرکز رشد می داند تا بتوانند محصول و خدمت خود را عملیاتی نموده و تجاری سازی نمایند.

ویدئو معرفی مرکز رشد

مرکز رشد دانشگاه بین المللی چابهار

پخش ویدیو

همکاران

مرکز رشد