شنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۰
Saturday, 29 January , 2022
«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
جستجو
پ
پ
سرپرست اداره امور پشتیبانی
manppd

امین زمانی خلفلو

شرح وظايف معاون امور اداری و پشتیبانی:

۱-برنامه‌ريزی برای تحقق و اجرای سياست‌های دانشگاه در زمينه امور اداری و عمومي؛

۲- پیش بینی کادر انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط.

۳- نظارت بر تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌های داخلی در زمينه تسهيل و تسريع امور اداری و عمومی مربوط؛

۴- برنامه‌ريزی و ايجاد ساز و کارهای مناسب برای تحقق سياست‌های تشويق و کمک به افزايش سطح رفاهی کليه کارکنان با توجه به موارد مشابه در ساير سازمان‌ها وهمچنین اجرای قوانین و مقررات آیینامه ها و دستورالعملهای رفاهی و بیمه کارکنان.

۵- نظارت بر برنامه‎ريزی‌های تعمير و نگهداری تجهيزات و تأسيسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقام مافوق در اين زمينه؛

۶- نظارت بر امور انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی.

۷- ايجاد ساز و کارهای مناسب در زمينه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه يا ترفيع و يا ساير پاداش‌ها و تشويق‌های مربوط؛

۸- نظارت بر رسيدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه گزارش به مقامات مافوق در صورت لزوم.

۹- نظارت بر حفاظت فيزيکی و نگهبانی از محدوده دانشگاه و ارائه گزارش به مقام مافوق در صورت لزوم.

۱۰- مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه وهمکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری.

۱۱- نظارت بر تحقق شرح خدمات قراردادهای واگذاری کار و انجام خدمات اداری و عمومی و رسيدگی به تخلفات و يا شکايات مربوط؛

۱۲- برگزاری و تشکيل جلسات و کميسيون‌هايی در زمينه رسيدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و دانشگاه و ارائه پيشنهادهای مؤثر در اين زمينه؛

۱۳- شرکت در جلسات و کميسيون‌های مربوط و اظهار نظر و ارائه گزارش در صورت لزوم؛

۱۴- سازماندهی روابط واحدهای تابعه با ساير واحدها در راستای تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۵- نظارت بر حسن انجام وظايف ادارات امورعمومی و مراکز اقماری دانشگاه.

۱۶- برقراری ارتباط و هماهنگی با مديران همطراز در مراکز و سازمان‌های مرتبط و مشابه به منظور تبادل نظر و افزايش اطلاعات و معلومات تخصصی و حرفه‌اي؛

۱۷- نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد هزينه داخلی و خارجی و ارسال آن به مديريت مالي؛

۱۸- نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهيه گزارش‌های تحليلی موردی و ادواري؛

۱۹- نظارت بر تأمين رفاه و تأمين اجتماعی کليه کارکنان و حسن اجرای طرح‌های رفاهی در چارچوب قوانين و مقررات؛

۲۰- نظارت بر انجام کليه امور مربوط به مزايده و مناقصه؛

۲۱- نظارت بر اجرای قوانين و مقررات مربوطه به نظام هماهنگ، خدمات کشوری و ساير مقررات استخدامی و مصوبات هيأت امناء؛

۲۲- نظارت بر تأمين ملزومات اداری و فنی مورد نياز واحدها؛

۲۳- انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق.

۲۴- نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه ،بایگانی ،دریافت و توزیع نامه ها و مراسلات پستی

۲۵- نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی

کارگزین و مسئول تدارکات

حبیب اله چارآخر

شماره تماس:
ایمیل:

کارشناسی (علوم تربیتی)

کارشناس تاسیسات

قدوس مهرنیا

شماره تماس:
ایمیل:

کارشناسی ارشد (فناوری اطلاعات)

کارشناسی دفتر فنی و تاسیسات

نصیر آفرین

شماره تماس:
ایمیل:

کارشناسی ارشد ناپیوسته (حمل و نقل دریایی)