نشست تخصصی دانشگاه ارزش آفرین و کارآفرین که در مورخ ٩٨/١١/٠۶ با ارائه دکتر کریمیان اقبال و حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه دریانوری و دانشگاه بین المللی در سالن فرخی دانشگاه دریانوردی برگزارشد.دراین دوره دانشگاه های کارآفرینی (دانشگاه های نسل سوم)و همچینی تاثیر دانشگاه ها بر جامعه و سازگاری آن ها برای تربیت رهبران آینده مورد بحث قرار گرفت .هدف از این دوره جهت دادن دانشگاه ها علاوه بر آموزش به سمت فعالیت مهم پژوهش بود.