نشست تخصصی دانشگاه ارزش آفرين و كارآفرين كه در مورخ ٩٨/١١/٠٦ با ارائه دكتر كريميان اقبال و حضور اعضای هيئت علمي دانشگاه دريانوری و دانشگاه بین المللی در سالن فرخي دانشگاه دریانوردی برگزارشد.دراين دوره دانشگاه هاي كارآفريني (دانشگاه هاي نسل سوم)و همچيني تاثير دانشگاه ها بر جامعه و سازگاري آن ها براي تربيت رهبران آينده مورد بحث قرار گرفت .هدف از اين دوره جهت دادن دانشگاه ها علاوه بر آموزش به سمت فعاليت مهم پژوهش بود.