لوگو چابهار
چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ , ۰۷:۲۷:۳۳

۱-۱ تعریف رشته

هدف این برنامه تربیت کارشناسانی در رشته مهندسی معدن است که از جنبه های کلی رشته مهندسی معدن (از اکتشاف و استخراج معدن، مسائل مکانیک سنگی مرتبط با معدن و فرآوری مواد معدنی) دارای تخصص و توانایی خوبی در حد کارشناسی مهندسی معدن داشته باشند.

دروس این مجموعه ترکیبی از دروس عمومی، دروس پایه، دروس اصلی مهندسی، دروس تخصصی مهندسی معدن و دروس اختیاری در ارتباط با اکتشاف، استخراج، مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی است.

۱-۲ طول دوره و شکل نظام

طول دوره متوسط طول این دوره ۴ سال و برنامه آموزشی آن در ۸ نیمسال به شرح جداول پیوست برنامه ریزی شده است. این دوره کارشناسی علاه بر دروس نظری-عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی) دارای یک واحد کارگاه، ۳ واحد پروژه، و دو کار آموزی ۱ و ۲ هر کدام به ارزش یک واحد می باشد.

۱-۳ تعداد و نوع واحدهای درسی 

واحدهای درسی تعداد کل واحدهای درسی این دوره بدون احتساب واحدهای کار آموزی ۱۴۰ واحد درسی بشرح زیر است؛
دروس عمومی: ۲۲ واحد
دروس پایه:  ۳۷ واحد
دروس اصلی:  ۲۸ واحد
دروس تخصصی:  ۵۴ واحد
دروس اختیاری:  ۹ واحد
کارآموزی۱:  ۲واحد
کارآموزی۲:  ۲واحد

کارآموزی ۱ و۲ دروس کار آموزی بدون احتساب در میانگین معدل و واحد می باشند. هر دانشگاه بر اساس امکانات (استاد، آزمایشگاه و …) و مزیت ها و نیازهای منطقه ای خود به تشخیص گروه آموزشی مربوط می تواند نسبت به ارائه چند درس اختیاری از میان لیست دروس آورده شده در جدول دروس اختیاری) در چند نیمسال اقدام نماید و سپس هر دانشجو بر اساس علاقه خود از میان واحدهای اختیاری ارائه شده باید مجموعا ۴ واحد از واحدهای ارائه شده را به شرط به حد نصاب رسیدن کلاس مورد نظر در نیمسال های مختلف اخذ نماید.