دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
Monday, 27 May , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
26

«خبرنامه آموزش عالی» (ویژه نامه شماره ۲مقابله با ویروس کرونا) تیر۱۳۹۹ معـاون اول رئیـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای توسـعه کشـور و عبــور از تنگناهــا و مشــکالت پیــش روی ایــران نیازمنــد توســعه علمــی هسـتیم، گفـت: بایـد مراکـز علمـی و دانشـگاههای کشـور بتواننـد بـرای آینـده و حـل مشـکالت کشـور راهکارهـای علمـی ارائـه دهنـد. دکتــر اســحاق […]

پ
پ

«خبرنامه آموزش عالی» (ویژه نامه شماره ۲مقابله با ویروس کرونا) تیر۱۳۹۹

معـاون اول رئیـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای توسـعه کشـور و
عبــور از تنگناهــا و مشــکالت پیــش روی ایــران نیازمنــد توســعه علمــی
هسـتیم، گفـت: بایـد مراکـز علمـی و دانشـگاههای کشـور بتواننـد بـرای
آینـده و حـل مشـکالت کشـور راهکارهـای علمـی ارائـه دهنـد.
دکتــر اســحاق جهانگیــری در نشســت بــا مدیــران ارشــد وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاهها و مراکــز علمــی
کشــور دســتاوردها و کارهــای بزرگــی بــرای حــل مشــکالت پیــش رو
انجــام دادهانــد، گفــت: نتایــج و بــرون داد تحقیقــات و پژوهشهــای
دانشـگاهها امیـد، نشـاط و دلگرمـی را بـه مـردم ایـران هدیـه میکنـد و
آنهــا را نســبت بــه آینــده کشــور خوشــبین و امیــدوار میســازد.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه تبلیغـات منفـی و سـیاهنماییهای
انجـام شـده از سـوی رسـانههای بیگانـه بـرای ناامیدکـردن مـردم ایـران
تاکیــد کــرد: کارهــای بزرگــی کــه در دانشــگاههای کشــور انجــام شــده
یـا در حـال انجـام اسـت بایـد بـه اطـاع مـردم رسـانده شـود تـا آنهـا
بداننـد کـه چـه آینـده روشـنی بـرای ایـران رقـم خواهـد خـورد.
وی افــزود: دانشــگاهها و مراکــز علمــی هــم در دوران پیــش از کرونــا و
هــم در دوران شــیوع ایــن بیمــاری عالــم گیــر توفیقــات خوبــی داشــتند
و بایــد کارنامــه درخشــان آنهــا بــا افتخــار در ســطح ملــی، منطقــهای و
بینالمللــی ارائــه شــود.
دکتـر جهانگیـری بـا اشـاره بـه تعبیـر امـام خمینـی )ره( مبنـی بـر اینکـه
»دانشـگاه مبـدأ تحـوالت در کشـور اسـت« گفـت: رهبـر معظـم انقـاب
نیــز کــه معتقدنــد » اقتــدار علمــی کشــور مایــه اقتــدار نظــام اســت«
خودشــان بانــی توســعه علمــی و فنــاوری در کشــور شــدهاند و بــا تمــام
ظرفیـت بـه صحنـه آمدهانـد اینکـه تولیـد علـم و فنـاوری بـه گفتمانـی
قالـب تبدیـل شـده بـه دلیـل ایـن اسـت کـه در باالتریـن سـطح کشـور
پرچـم برافراشـته شـده و مـا بایـد ایـن پرچـم را همیشـه بـاال نگـه داریـم.
وی از دانشـگاههای کشـور بهعنـوان مغـز متفکـر اصلـی توسـعه و عبـور
دادن مــردم از مشــکالت و تنگناهــا یــاد کــرد و گفــت: دانشــگاههای
کشــور در دوران کرونــا کارنامــه درخشــانی از خــود بــه جــا گذاشــتند و
مـردم مـی تواننـد بـه برخـورداری از چنیـن ظرفیـت بزرگـی افتخـار کننـد.
دکتــر جهانگیــری از وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، مدیــران ایــن
وزارتخانــه، رؤســای دانشــگاهها، پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز
رشـد بـه خاطـر عملکـرد درخشـان در مقطـع شـیوع کرونـا قدردانـی کـرد
و افــزود: ایــن عزیــزان در شــرایط شــیوع کرونــا بــا تمــام ظرفیــت خــود
پـای کار آمدنـد و بـا اتـکا بـه توانمنـدی آنهـا توانسـتیم از بحرانـی بـزرگ
بـا سـرفرازی عبـور کنیـم.

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.