لوگو چابهار
سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۱۶:۰۵:۴۳

لیست اساتید نیم سال اول ۱۳۹۸ دانشگاه بین ­المللی چابهار

اساتید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ردیف گروه آموزشی نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ ارشد حقوق تجارت بین الملل دکتر محمد نوروزی     استادیار
۲ دکتر زینب اصغری     استادیار
۳ دکتر محمدعلی اعلایی فرد     استادیار
۴ دکتر بتول آهنی     استادیار
۵ دکتر امین جعفری     استادیار
۶ دکتر ناهید جوانمرادی     استادیار
۷ دکتر حسین طباطبایی     استادیار
۸ دکتر میرحسین میرشاکی     استادیار
۹ آقای دکتر مرندی     استادیار
۱۰ دکتر بهنام حبیبی درگاه     استادیار
۱۱ کارشناسی حقوق دکتر مهدی زاهدی     دانشیار
۱۲ دکتر جمال رضایی     استادیار
۱۳ دکتر مریم احمدی پرتوی     استادیار
۱۴ دکتر وحید آگاه     استادیار
۱۵ دکتر مهدی مهدوی زاهد     استادیار
۱۶ شیرین شریف زاده طادی     مربی
۱۷ دکتر زینب تعالی     استادیار
۱۸ بی بی گل کیانی     مربی
۱۹ شعیب عارفی     مربی
             
۲۰ ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دکتر خسروی بنجار     استادیار
۲۱ کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای دکتر خزائینی     استادیار
۲۲ دکتر صفایی نیکو     استادیار
۲۳ دکتر مهدی یوسفی     استادیار
۲۴ دکتر امان الله کردی     استادیار
۲۵ دکتر احراری     استادیار
۲۶ محمدشریف حسین بر       مربی
۲۷ محمد انور زین الدینی     مربی
۲۸ امید حسین زهی     مربی
۲۹ یحیی بیجارزهی       مربی
۳۰ سونیا اکبری      
۳۱ مهندس خادم      
۳۲ آقای مهندس حسینی        
۳۳ مهندس مالکی        
۳۴ دکتر عبادی     استادیار
۳۵ ملوک خاتون بزرگ زاده       مربی
۳۶ وهب اکاتی     مربی
۳۷ آقای مرفع     مربی
۳۸ ارشد تکنولوژی آموزشی دکتر ذبیح اله اللهی     استادیار
۳۹ دکتر حمیدرضا جنگی زهی     استادیار
۴۰ کارشناسی علوم تربیتی و آموزش ابتدایی مجتبی محمد نژادی     مربی
۴۱ دکتر عبدالغفور جهاندیده     استادیار
۴۲ خالد بادپا     استادیار
۴۳ آقای خدمتی     مربی
۴۴ آیلین میرمرادزهی     مربی
۴۵ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آقای قریشی نیا       مربی
۴۶ آقای دکتر بخشی زاده     استادیار
۴۷ خانم برهانی       مربی
۴۸ خانم اعلایی       مربی
۴۹ خانم برزگر       مربی
۵۰ خانم جهانشاهی       استادیار
۵۱ خالد کردی     استادیار
۵۲ ارشد مدیریت بازرگانی، کسب و کار ، مالی و کارشناسی بانکی و بازرگانی دکتر حمیدرضا ایزدی     استادیار
۵۳ دکتر اکبر بادپا       مربی
۵۴ دکتر خدیجه دینارزهی       مربی
۵۵ دکتر میرکازهی     استادیار
۵۶ دکتر آبتین     استادیار
۵۷ دکتر یاراحمد زهی     استادیار
۵۸ دکتر عباسیان     استادیار
۵۹ دکتر حسین بر     استادیار
۶۰ دکتر شیرافکن     استادیار
۶۱ خانم شاهرخی     مربی
۶۲ آقای خوشخو     مربی
۶۳ ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دکتر بلوچ زهی   استادیار
۶۴ دکتر بختیاری   استادیار
۶۵ خانم همت     مربی

 

اساتید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ دکتر محمد نوروزی     استادیار
۲ دکتر زینب اصغری     استادیار
۳ دکتر محمدعلی اعلایی فرد     استادیار
۴ دکتر بتول آهنی     استادیار
۵ دکتر امین جعفری     استادیار
۶ دکتر ناهید جوانمرادی     استادیار
۷ دکتر حسین طباطبایی     استادیار
۸ دکتر میرحسین میرشاکی     استادیار
۹ آقای دکتر مرندی     استادیار
۱۰ دکتر بهنام حبیبی درگاه     استادیار

 

اساتید کارشناسی حقوق
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ دکتر مهدی زاهدی     دانشیار
۲ دکتر جمال رضایی     استادیار
۳ دکتر مریم احمدی پرتوی     استادیار
۴ دکتر وحید آگاه     استادیار
۵ دکتر مهدی مهدوی زاهد     استادیار
۶ شیرین شریف زاده طادی     مربی
۷ دکتر زینب تعالی     استادیار
۸ بی بی گل کیانی     مربی
۹ شعیب عارفی     مربی
۱۰ آیلین میرمرادزهی     مربی

 

 

 

برنامه ریزی آمایش سرزمین
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ دکتر خسروی بنجار     استادیار

 

اساتید گروه عمران
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ آقای دکتر خزائینی     استادیار
۲ دکتر صفایی نیکو     استادیار
۳ دکتر مهدی یوسفی     استادیار
۴ دکتر امان الله کردی     استادیار
۵ دکتر احراری     استادیار
۶ محمدشریف حسین بر       مربی
۷ محمد انور زین الدینی     مربی
۸ امید حسین زهی     مربی
۹ یحیی بیجارزهی       مربی
۱۰ سونیا اکبری      
۱۱ مهندس خادم      
۱۲ آقای مهندس حسینی        
۱۳ مهندس مالکی        
۱۴ دکتر عبادی     استادیار
۱۵ ملوک خاتون بزرگ زاده       مربی
۱۶ وهب اکاتی     مربی
۱۷ آقای مرفع     مربی

 

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ دکتر ذبیح اله اللهی     استادیار
۲ دکتر حمیدرضا جنگی زهی     استادیار

 

کارشناسی علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ مجتبی محمد نژادی     مربی
۲ دکتر عبدالغفور جهاندیده     استادیار
۳ خالد بادپا     استادیار
۴ آقای خدمتی     مربی
۵ آیلین میرمرادزهی     مربی

 

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ آقای قریشی نیا       مربی
۲ آقای دکتر بخشی زاده     استادیار
۳ خانم برهانی       مربی
۴ خانم اعلایی       مربی
۵ خانم برزگر       مربی
۶ خانم جهانشاهی       استادیار
۷ خالد کردی     استادیار

 

مدرسین دروس عمومی
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ آقای دکتر رضوی حیدرابادی     مربی
۲ آقای دکتر پهلوانی     مربی
۳ آقای حسین پور        
۴ خانم فاطمی        

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، کسب و کار ، مالی و کارشناسی بانکی و بازرگانی
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ دکتر حمیدرضا ایزدی     استادیار
۲ دکتر اکبر بادپا       مربی
۳ دکتر خدیجه دینارزهی       مربی
۴ دکتر میرکازهی     استادیار
۵ دکتر آبتین     استادیار
۶ دکتر یاراحمد زهی     استادیار
۷ دکتر عباسیان     استادیار
۸ دکتر حسین بر     استادیار
۹ دکتر شیرافکن     استادیار
۱۰ خانم شاهرخی     مربی
۱۱ آقای خوشخو     مربی

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت مدرس
مدعو مدعو پروازی هیأت علمی غیر هیأت علمی مرتبه
۱ دکتر بلوچ زهی   استادیار
۲ دکتر بختیاری   استادیار
۳ خانم همت     مربی