شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 24 February , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ
سرپرست اداره امور مالی،حسابداری
manppd

محمد جان بلوچ

خلاصه و ظایفی که حسابدار با هماهنگی مدیر محترم امور مالی انجام میدهد:

۱-بررسی و کنترل صورت وضعیتهای عمرانی طبق آئین نامه مالی معاملاتی

۲-پیگیری در جهت رفع نواقص و عیبهای فاکتور ها و کلیه مدارک پرداختی سند

۳- تنظیم اسناد هزینه ای و عمرانی

۴- بررسی و کنترل اعتبار تمامی ضمانتنامه های بانکی و انجام مکاتبات با بانکهای مختلف در رابطه با ضمانتنامه های بانکی کلیه پیمانکاران

۵- تنظیم اسناد تضمینات و سپرده های دانشگاهها

۶- نگهداری کلیه ضمانتنامه های بانکی ،سفته،و چکهای بانکی متفرقه

۷-صدور اسناد هزینه ای و عمرانی

۸-رفع و رجوع و ایرادات سند

۹-پیگیری مشکلات مستندات ارسالی

۱۰-مراجعه به خزانه دارایی بابت ارسال مستندات حقوق و درخواست وجه

۱۱-مراجعه به اداره بیمه بابت لیست بیمه پرسنل

۱۲-دبیرخانه امور مالی

خلاصه و ظایفی که کارشناس امور مالی با هماهنگی مدیر محترم امور مالی انجام میدهد:

۱- پرداخت حقوق کارکنان قراردادی و بازنشسته

۲- پرداخت پاداش - عیدی - رفاهی -آزمون های مختلف - اضافه کاری

۳-ارسال لیست اینترنتی و چک به سازمان بازنشستگی - خدمات درمانی - اداره دارایی و تامین اجتماعی

۴- پرداخت ماموریت -حق التدریس اعضائ هیئت علمی

کارشناس مالی

محمد علی صادقی نیا

شماره تماس:
ایمیل:

کارشناسی ناپیوسته (حسابداری)

شرح وظایف کارشناس مسئول امور مالی

خلاصه و ظایفی که کارشناس مسئول امور مالی با هماهنگی مدیر محترم امور مالی انجام میدهد بشرح زیر می باشد:

۱-پرداخت حقوق اعضاء هیئت علمی رسمی و پیمانی و کارکنان رسمی و پیمانی و ارسال درخواست وجه حقوق به خزانه

۲- پرداخت حق التدریس – ماموریت و حق داوری اعضاء هیئت علمی دانشگاه و مدعو

۳-پرداخت پاداش – عیدی – رفاهی -آزمون های مختلف – اضافه کاری

۴-ارسال لیست اینترنتی و چک به سازمان بازنشستگی – خدمات درمانی – اداره دارایی و تامین اجتماعی