شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲
Saturday, 2 March , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

فرایند دریافت تشویقی کتاب

توسط محقق

تکمیل اطلاعات کتاب چاپ شده در فرم
توسط محقق

توسط محقق

پرینت فرم پرداخت تشویق کتاب و پیوست یک نسخه از کتاب
توسط محقق

توسط محقق

امضای مدیر گروه
توسط محقق

توسط محقق

تحویل فرم به همراه مستندات به کارشناس پژوهش
توسط محقق

توسط کارشناس پژوهش

بررسی مدارک و مستندات و تکمیل فرم های مربوطه
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

امضای مدیر پژوهش
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

امضای معاون پژوهشی
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

ثبت در دبیرخانه
توسط کارشناس پژوهش

توسط کارشناس پژوهش

ارسال فرم به واحد مالی
توسط کارشناس پژوهش