پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
Thursday, 30 May , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ

امور دانشجویی یکی از واحد های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بین المللی چابهار است که مسئولیت هدایت ، نظارت و اجرای

فعالیت های مرتبط با دانشجویان به شرح زیر را بر عهده دارد:

–              تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.

–              اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان.

–              تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.

–              برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.

–              انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.

–              انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.

–              نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.

–              نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.

–              برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.

–              برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.

–              نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.

–              انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول مرکز.

–              بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.

–              اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان.

–              برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره ای ورزشی.

–              انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.

–              نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.

–              نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها.

–              اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی.

–              برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.

–              ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان مرکز جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی.

–              نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امکانات ورزشی مرکز با همکاری واحدهای ذیربط.

–              پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان.

–              برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

–              ارزشیابی کاردانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم

–              فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در مرکز.

–              پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.

–              برنامه ریزی طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مرکز.

–              برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی،تحقیقاتی و هنری.

–              راهبری، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف مرکز.

–              برنامه¬ ریزی، سازماندهی و زمینه سازی اجرای فعالیتهای قرآنی – دینی.

–              تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب.

–              تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.

–              تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردو ها و جشنواره ها.

–              انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.

–              جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.

–              برنامه ریزی و برگزاری اردو های آموزشی ، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.

–              برگزاری مسابقات و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.

–              برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذیربط مرکز.

–              زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان مرکز، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی.

–              برقراری ارتباط با واحد های مختلف مرکز به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.

–              پشتیبانی و حمایت از طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مرکز.

–              پشتیبانی و حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.

–              تقویت، توسعه و فعالسازی گروه های خود جوش.

–              اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.

–              برگزاری جلسات نقد و مناظره.

–              استفاده از فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.

–              ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.

–              ترویج الگو های نوین ارزشی عفاف و حجاب.

–              تهیه گزارش های مستمر از فعالیتهای انجام یافته.

–              پشتیبانی اردوهای تابستانی و مسافرتهای دسته جمعی.

–              تشویق و ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه.

–              تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری.

–              تشکیل کلاس های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروههای مختلف و ارزشیابی فعالیت های دانش آموختگان.

–              رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویان.

–              نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحد های مختلف.

–              مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور.

–           تهیه مطالب جهت چاپ نشریات برای راهنمایی موسسات آموزش عالی و سازمان های مربوط و همچنین مراجع برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی چاپ و منتشر می شود.