سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳
Tuesday, 16 April , 2024
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
پ
پ
سرپرست اداره امور پشتیبانی
manppd

امین زمانی خلفلو

شرح وظایف معاون امور اداری و پشتیبانی:

۱-برنامه‌ریزی برای تحقق و اجرای سیاست‌های دانشگاه در زمینه امور اداری و عمومی؛

۲- پیش بینی کادر انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط.

۳- نظارت بر تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی در زمینه تسهیل و تسریع امور اداری و عمومی مربوط؛

۴- برنامه‌ریزی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تحقق سیاست‌های تشویق و کمک به افزایش سطح رفاهی کلیه کارکنان با توجه به موارد مشابه در سایر سازمان‌ها وهمچنین اجرای قوانین و مقررات آیینامه ها و دستورالعملهای رفاهی و بیمه کارکنان.

۵- نظارت بر برنامه‎ریزی‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقام مافوق در این زمینه؛

۶- نظارت بر امور انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی.

۷- ایجاد ساز و کارهای مناسب در زمینه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه یا ترفیع و یا سایر پاداش‌ها و تشویق‌های مربوط؛

۸- نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه گزارش به مقامات مافوق در صورت لزوم.

۹- نظارت بر حفاظت فیزیکی و نگهبانی از محدوده دانشگاه و ارائه گزارش به مقام مافوق در صورت لزوم.

۱۰- مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه وهمکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری.

۱۱- نظارت بر تحقق شرح خدمات قراردادهای واگذاری کار و انجام خدمات اداری و عمومی و رسیدگی به تخلفات و یا شکایات مربوط؛

۱۲- برگزاری و تشکیل جلسات و کمیسیون‌هایی در زمینه رسیدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و دانشگاه و ارائه پیشنهادهای مؤثر در این زمینه؛

۱۳- شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط و اظهار نظر و ارائه گزارش در صورت لزوم؛

۱۴- سازماندهی روابط واحدهای تابعه با سایر واحدها در راستای تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۵- نظارت بر حسن انجام وظایف ادارات امورعمومی و مراکز اقماری دانشگاه.

۱۶- برقراری ارتباط و هماهنگی با مدیران همطراز در مراکز و سازمان‌های مرتبط و مشابه به منظور تبادل نظر و افزایش اطلاعات و معلومات تخصصی و حرفه‌ای؛

۱۷- نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد هزینه داخلی و خارجی و ارسال آن به مدیریت مالی؛

۱۸- نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهیه گزارش‌های تحلیلی موردی و ادواری؛

۱۹- نظارت بر تأمین رفاه و تأمین اجتماعی کلیه کارکنان و حسن اجرای طرح‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات؛

۲۰- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به مزایده و مناقصه؛

۲۱- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه به نظام هماهنگ، خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی و مصوبات هیأت امناء؛

۲۲- نظارت بر تأمین ملزومات اداری و فنی مورد نیاز واحدها؛

۲۳- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

۲۴- نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه ،بایگانی ،دریافت و توزیع نامه ها و مراسلات پستی

۲۵- نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی