جمعه, ۱۹ خرداد , ۱۴۰۲
Friday, 9 June , 2023
«مهار تورم و رشد تولید»
جستجو
14

 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۱:۴۸ کد : ۵۴۶۹۷ خبرنامه آموزش عالی پیشرفت جامعـه در گـرو حفـظ و ارتقـای سلامت آن اسـت. برایـن اسـاس در پـی شـیوع و اپیدمــی ویــروس کرونــا در کشــور، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همــراه بــا ســایر ســازمانها و وزارتخانه­هــا و دســتگاه­های اجرایــی بــه ایفــای نقــش و رســالت ملــی خــود جهــت پاسداشــت ســلامت […]

پ
پ

پیشرفت جامعـه در گـرو حفـظ و ارتقـای سلامت آن اسـت. برایـن اسـاس در پـی شـیوع
و اپیدمــی ویــروس کرونــا در کشــور، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همــراه بــا ســایر
ســازمانها و وزارتخانه­هــا و دســتگاه­های اجرایــی بــه ایفــای نقــش و رســالت ملــی خــود
جهــت پاسداشــت ســلامت مــردم و مقابلــه بــا کرونــا پرداخــت. وزارت علــوم برنامه­هــا و
فعالیتهــای مختلفــی را در جهــت ســاماندهی آمــوزش عالــی، پژوهشهــای ماموریت­گــرا
و انجــام طرح­هــای فنــاوری و کاربــردی زودبــازده طراحــی و اجــرا نمــود.
در ایـن راسـتا نقـش کلیـدی و محـوری را بـه پژوهشـگاه ملـی مهندسـی ژنتیـک و زیسـت
فنــاوری ســپرد تــا بــا هماهنگــی و تجهیــز امکانــات و بهره­منــدی از تمامــی ظرفیتهــا،
ایده­هــا و تلاش­هــای همگانــی اقدامــات لازم را بعمــل آورد. آنچــه در ادامــه می­آیــد
گزارشــی از تـلاش همــه جانبــه و جمعــی در پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوری بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســت.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.